Sluby

Kontakt

OLSPOL s.r.o. - stavební firma
Tkalcovská 966/1a
568 02 SVITAVY 2 - LÁNY

Telefon: 602 781 886
  461 541 392
E-mail: olspol@olspol.cz

 

Home
OLSPOL s.r.o.

ESHOP

 

Sdlo spole?nosti OLSPOL s.r.o.Historie firmy OLSPOL s.r.o. sahá a do roku 1992, kdy ji zaloil pan Ladislav Oliva a jmenovala se OL&SPOL Svitavy. Firma ji od po?átku m?la dynamický rozvoj a tak z p?vodních  12 zam?stnanc? se rozší?ila a na nyn?jších 30 zam?stnanc?. Od 1.1.2005 byla firma p?etransformována na právnickou osobu s názvem OLSPOL s.r.o. 

Firma dnes realizuje generální dodávky staveb, novostavby a rekonstrukce. Provádí práci v oborech: bytová výstavba, rekonstrukce budov, pr?myslové stavby a stavby ob?anské vybavenosti. Vlastními silami provádíme práce zednické, obklada?ské, sádrokartoná?ské, tesa?ské, klempí?ské, záme?nické a ková?ské. Její zázemí je tvo?eno i vlastním a moderním vozovým parkem.

Jejím klí?ovou specializací se stala i ková?ská výroba dle individuálních pot?eb zákazníka (ploty, brány, zábradlí, m?íe, nábytek a bytové dopl?ky).  Firma OLSPOL s.r.o. dodává i kompletní sortiment materiál? a pot?eb pro ková?e a záme?níky od italské firmy RIK-FER.

P?edností firmy je dokon?ování staveb s provedením všech detail? objektu, pouívání kvalitních materiál? a poskytování vysoké záruky na provedené dílo. Individuální p?ístup k zákazníkovi, kreativita, pe?livost a charakterní jednání jsou samoz?ejmostí.


Jednatelem spole?nosti OLSPOL s.r.o. je Ladislav Oliva.

 
Design by OLSPOL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.